logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ครั้งที่ 1 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค 62 - ก.พ. 63)
  5 มีนาคม 2563
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน ต.ค.๖๒ - ธ.ค.๖๒
  20 มกราคม 2563
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
  18 กันยายน 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
  11 กรกฎาคม 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
  15 มิถุนายน 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
  8 พฤษภาคม 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
  9 เมษายน 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  8 มีนาคม 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
  6 กุมภาพันธ์ 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐
  10 มกราคม 2561
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
  22 กรกฎาคม 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๒
  11 มิถุนายน 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  13 มีนาคม 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
  11 กุมภาพันธ์ 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐
  11 กุมภาพันธ์ 2562