logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ทะเบียนทั่วไป
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ทะเบียนทุกประเภท
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่อาศัยปลูกบนที่ดินซึ่งไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  7 กุมภาพันธ์ 2562