logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการจัดเก็บประโยชน์

 • การเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  25 ธันวาคม 2556
 • การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร
  24 ธันวาคม 2556
 • การเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  20 ธันวาคม 2556
 • การเช่าอาคาร
  19 ธันวาคม 2556
 • รวมทุกประเภทการเช่า
  13 พฤศจิกายน 2556
 • รายละเอียดข้อมูลการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัย
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายละเอียดข้อมูลการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบการเกษตร
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายละเอียดข้อมูลการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายละเอียดข้อมูลการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ อาคารราชพัสดุ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายละเอียดข้อมูลการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ จัดให้เช่าทุกประเภท
  5 กุมภาพันธ์ 2561