logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่่ 2
  18 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  4 ตุลาคม 2565
 • ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  30 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  22 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  6 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลและตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  28 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  22 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  16 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์"เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
  3 ตุลาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ"เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
  23 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์"
  11 มีนาคม 2559