logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ 
ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุภายในจังหวัดฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุด ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ เหรียญกษาปณ์ 
ช่วยในการจำหน่ายเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทั้งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่างๆ ตลอดจนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนต่างๆ ที่กรมธนารักษ์ จัดทำให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

3. ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงานด้านบริหารเงินตรา 
สนับสนุนภาระกิจการรับ - จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก - ส่งเงินคงคลังในระดับจังหวัด

4. ประชาสัมพันธ์งานด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน 
ช่วยประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตรา เหรียนที่ระลึก เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรัพย์สิน อันมีค่าของแผ่นดิน รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสะสมเหรียญกษาปณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน 
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินอสังหาลิมทรัพย์ ทั้งที่ดินของรัฐและเอกชนในระดับจังหวัด และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มาตรฐานสากล

 

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะสนองนโยบายกรมธนารักษ์ และกระทรวง 

2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อ เพิ่ม มูลค่า และหรือ รายได้ให้กรมธนารักษ์
3.ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดให้ได้มาตฐสากล
4. ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและในภาพรวมของประเทศ
5. สนับสนุนภาระกิจและประชาสัมพัน์ การอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยในระดับภูมิภาค ได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ 

 

10 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1711 ครั้ง