logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
  22 ธันวาคม 2559
 • รายงานการประชุม คณะทำงานการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ที่มีฐานะยากจน
  26 สิงหาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  26 สิงหาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  28 กรกฎาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  28 กรกฎาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  28 กรกฎาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนในจังหวัดกาญจนบุรี
  28 กรกฎาคม 2559