logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
  23 กรกฎาคม 2563
 • คู่มือประชาชน จำนวน 35 กระบวนงาน
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 35.การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 34.การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 33.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 32.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 31.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 30.การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 29.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 28.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 27.การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 26.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 25.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 24.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 23.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 22.การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 21.การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 20.การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 19.การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 18.การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 17.การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 16.การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 15.การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  25 สิงหาคม 2558
 • 14.การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัย เป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตร เป็นเพื่ออยู่อาศัย)
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 13.การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 12.การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 11.การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 10.การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 9.การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 8.การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 7.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 6.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 5.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 4.การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 3.การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 2.การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  25 สิงหาคม 2558
 • กระบวนงานที่ 1.การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า - ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร