logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสำนักงาน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 4 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

 • โทร : 0 3456 4428
  โทรสาร : 0 3456 4429
 • อีเมล rtkcb@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล