logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ข้อมูลการพิสูจน์สิทธิฯ

  • ข้อมูลการพิสูจน์สิทธิฯปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
    9 พฤศจิกายน 2559
  • ผลการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตที่ดินของรัฐฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒
    7 กุมภาพันธ์ 2562