logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

contact us

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 4 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

 • Phone : 0 3456 4428
  Fax : 0 3456 4429
 • Attached file
  Max file upload 5M
 • Clear data